MAKE-UP & HAIR FOR LISA RAY & NARAINE: VENUS FERREIRA; PHOTOGRAPHER: SURESH NATRAJAN.