MAKE-UP & HAIR: VENUS FERREIRA; PHOTOGRAPHER: JATIN KAMPANI.