MAKE-UP & HAIR: VENUS FERREIRA, PHOTOGRAPHER: JATIN KAMPANI.