FEMINA 2015

MAKE-UP & HAIR: VENUS FERREIRA; PHOTOGRAPHER: VIKRAM BAWA; STYLED BY: DIVYAK.